Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w zakładce "Polityka prywatności".
Zamknij

Zasady przydziału lokali komunalnych

Zasady przydziału lokali komunalnych

 

Kto może starać  się o przydział lokalu komunalnego ?

Prawo ubiegania się o wynajem lokalu komunalnego mają osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są członkami wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Koszalin z zamiarem stałego pobytu
  • nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - należy przez to rozumieć osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub niebędące współlokatorami, które zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi, z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem z osobami niepełnosprawnymi w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10 m2 na jedną osobę niepełnosprawną
  • średni miesięczny dochód, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego z trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi:

dla osób ubiegających się o przydział lokalu socjalnego:

- w gospodarstwie jednoosobowym – 125 % najniższej emerytury

- w gospodarstwie wieloosobowym  –  80 % najniższej emerytury

 

dla osób ubiegających się o przydział lokalu na czas nieoznaczony:

- w gospodarstwie jednoosobowym – 200 % najniższej emerytury

- w gospodarstwie wieloosobowym – 125 % najniższej emerytury

 

dla osób ubiegających się o przydział lokalu do remontu i modernizacji na koszt własny i we własnym zakresie:

- w gospodarstwie jednoosobowym – 500 % najniższej emerytury

- w gospodarstwie wieloosobowym – 250 % najniższej emerytury

 

Wysokość najniższej emerytury, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” od dnia 01 marca 2014 roku wynosi  844,45 zł.

 

Kto określa warunki i zasady ubiegania się o przydział lokalu komunalnego ?

Ogólne zasady określa Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego. Na jej podstawie w 2001 roku została podjęta uchwała nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1.12.2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina, która szczegółowo określa zasady i kryteria przydziału lokali na terenie naszej Gminy.

 

Gdzie składać wnioski o przydział lokalu, jakie dokumenty są wymagane do określenia czy wniosek spełnia kryteria?

Osoby ubiegające się o przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Koszalin zobligowane są do wypełnienia i złożenia formalnego druku wniosku o przydział lokalu. Druki można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dziale Spraw Lokalowych, sekretariacie, kancelariach Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 (ul. Odrodzenia 34) i Nr 4 (ul. Łużycka 30) oraz tutaj.

 

Wymaganymi dokumentami, na podstawie których dokonywana jest kwalifikacja wniosków są:

-     wypełniony wniosek o przydział lokalu komunalnego

-     dowód osobisty wnioskodawcy i współmałżonka (do wglądu)

-     zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku   (dochód brutto winien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie     emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe)

-     dokumenty potwierdzające wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłków, zaświadczenie o ilości osób zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania, orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do wynajmu lokalu komunalnego wymagają przedstawienia innych dokumentów, niż wymienione, wnioskodawca może zostać poproszony do ich złożenia.

 

Kto decyduje, kiedy wnioskodawca zostanie umieszczony na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu i jak długi jest okres oczekiwania na przydział lokalu, w przypadku, gdy wniosek spełnia kryteria określone w uchwale Rady Miasta?

            Wnioski spełniające kryteria określone Uchwale Nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2001 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina, podlegają zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.  którą powołuje i określa zakres jej działania Prezydent Miasta Koszalina. Komisja powoływana jest spośród osób delegowanych przez komisje Rady Miejskiej właściwe ds. komunalnych i społecznych, Rady Osiedli, Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność", Radę OPZZ Powiatu Koszalin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Spośród przedstawionych wniosków Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządza projekt list przydziału lokali
na dany rok, z podziałem na poszczególne grupy (tj. socjalna, docelowa, do remontu – w zależności od wysokości dochodów). Projekt listy zostaje podany do publicznej wiadomości. Ostateczne listy, z uwzględnieniem wniosków osób odwołujących się, przedstawiane zostają do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Koszalina.

Średni okres oczekiwania na przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Koszalin wynosi 5-7 lat.

 

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych


ul. Połczyńska 24
75-818 Koszalin

Sekretariat

tel. 94 34 09 100

Biuro Obsługi Klienta
Dział Eksploatacyjno - Administracyjny

tel. 94 34 09 101
tel. 94 34 09 102
tel. 94 34 09 103
tel. 94 34 09 104
tel. 94 34 09 131
tel. 94 34 09 132

Godziny przyjmowania Interesantów


Zarząd Budynków Mieszkalnych

poniedziałek - środa
7.15-15.15
czwartek
7.15-16.00
piątek
7.15-15.15